Описание на курса
Курсът има за цел да създаде у студентите основополагащи знания за различните аспекти на електронната търговия. Като важен елемент на информационното общество и феномен на модерната икономика, електронния бизнес се базира на синергия от различни научни дисциплини (технологични, правни, икономически и хуманитарни).
Конспект
1. Право на информационните и комуникационните технологии
Необходимост от правно регулиране на обществените отношения, свързани с използването на информационните и комуникационни технологии. Обхват на регулирането. Саморегулиране.

 

2. Електронни изявления и електронни документи
Правен режим на електронните изявления и електронните документи. Същност и режим на изпращането, получаването и узнаването на електронните изявления, в зависимост от използваните технологии.

 

3. Електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги (е-подписи, е-печати, е- удостоверения за време, е-препоръчана поща, е-удостоверения за уебсайтове)
Електронни пoдписи – режим и видове. Доставчици на удостоверителни услуги.

 

4. Електронната търговия. Незаконно съдържание. Торенти
Режим на търговските съобщения и непоисканите търговски съобщения (спам). Отговорност на доставчиците на информационното общество за незаконно съдържание при хостинг, линкинг, търсачки, портали и др.

 

5. Престъпления, свързани с информационните технологии
Видове престъпления, свързани с информационните технологии. Преследване и наказване на компютърните престъпления.