Описание на курса
Курсът има за цел да създаде у студентите основополагащи знания за различните аспекти на електронната търговия. Като важен елемент на информационното общество и феномен на модерната икономика, електронния бизнес се базира на синергия от различни научни дисциплини (технологични, правни, икономически и хуманитарни).
Конспект
1. Право на информационните и комуникационните технологии
Необходимост от правно регулиране на обществените отношения, свързани с използването на информационните и комуникационни технологии. Обхват на регулирането. Саморегулиране.

 

2. Електронни изявления и електронни документи
Правен режим на електронните изявления и електронните документи. Същност и режим на изпращането, получаването и узнаването на електронните изявления, в зависимост от използваните технологии.

 

3. Електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги (е-подписи, е-печати, е- удостоверения за време, е-препоръчана поща, е-удостоверения за уебсайтове)
Електронни пoдписи – режим и видове. Доставчици на удостоверителни услуги.

 

4. Електронната търговия. Незаконно съдържание. Торенти
Режим на търговските съобщения и непоисканите търговски съобщения (спам). Отговорност на доставчиците на информационното общество за незаконно съдържание при хостинг, линкинг, търсачки, портали и др.

 

5. Електронно управление
Правен режим на електронното правителство. Предоставяне на електронни административни услуги. Предоставяне на вътрешни електронни услуги между администрациите. Единна среда за обмен на документи. Общ модел за работа с електронни документи. Архивиране на електронни документи.

 

6. Авторско право. Права върху софтуер
Същност и съдържание на авторското право върху софтуер.. Създаване на авторско право при трудови и граждански правоотношения.

 

7. Търговски марки. Домейн имена
Система на домейн имената. Правна природа на домейните. Правна защита на домейните. Търговски марки и домейн имена.

 

8.  Права върху топологията на интегралните схеми

 

9. Закрила на личните данни
Автоматизирана обработка на лични данни – национална и международна правна уредба. Системи за закрила на личните данни, организационни и правни способи за гарантиране правото на лични данни. Уредба на класифицираната информация – същност, значение, особености. Режим на достъп до обществена информация.

 

10. Престъпления, свързани с информационните технологии
Видове престъпления, свързани с информационните технологии. Преследване и наказване на компютърните престъпления.