Описание на курса
Целта е студентите да придобият знания относно принципите и правилата за използване на информационните технологии в областта на държавното управление и държавната администрация. Знания ще бъдат придобити и относно изискванията към информационни системи, които могат да бъдат внедрявани в администрацията, както и за правилата за информационна сигурност и оперативна съвместимост. Студентите ще познават и правилата за жизнения цикъл на електронните документи и правилата за едновременна работа с електронни и хартиени документи. Особено внимание е обърнато на различните инструменти, обезпечаващи осъществяването на електронните административни услуги, като управление на ИКТ проекти, сертификация на информационните системи, изисквания към информационните системи, обработващи лични данни и др.
Конспект
1.      Право на информационните и комуникационните технологии  
Необходимост от правно регулиране на обществените отношения, свързани с използването на информационните и комуникационни технологии. Обхват на регулирането. Саморегулиране. 
2.      Електронни изявления и електронни документи
Правен режим на електронните изявления и електронните документи. Електронни документи в широк и в тесен смисъл. Същност и режим на изпращането, получаването и узнаването на електронните изявления, в зависимост от използваните технологии. 
3.      Електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги 
Електронни подписи. Електронни печати. Електронни удостоверения за време. Електронни удостоверения за автентичност на уебсайтове. Електронна препоръчана поща. Електронна валидация. Електронно съхранение. Особености и правен режим на квалифицираните удостоверителни услуги. Доставчици на удостоверителни услуги.
4.      Електронно управление
Правен режим на електронното управление. Принципи на електронното управление. Предоставяне на електронни административни услуги. Вътрешни електронни административни услуги. Оперативна съвместимост и информационна сигурност. Държавни органи и контрол.