Описание на курса
Целта на учебната програма е да предостави на студентите теоретични знания и умения относно концепцията за електрoнно правосъдиe и реформата на съдебната система при използване на информационни и комуникационни технологии.  Курсът ще даде на студентите познаване на общите принципи на електронното правосъдие, промяна на процесите в съдебната система при използване на технологии, техническите предпоставки и правните норми, необходими за гарантиране правата и задълженията на гражданите и организациите за упражняване на процесуални действия в електронна форма, отграничаване на различните аспекти при извършването на удостоверителни изявления от органите на съдебната власт, особености на обмена на информация между органите на съдебната власт и между тях и органите на администрацията, запознаване с основните правни институти при електронното правосъдие – електронни документи и елeктронни подписи, електронни доказателства, електронно призоваване и връчване на книжа, упражняване на права в по електронен път, електоронни дела, актове на съда в електронна форма и др. Студентите ще се запознаят и с нормативната уредба, съдържаща специфичните правила за поведение на страните в процесите – граждански, наказателен и административен, за упражняване на правата им в електронна форма.
Конспект
1.      Право на информационните и комуникационните технологии  
Необходимост от правно регулиране на обществените отношения, свързани с използването на информационните и комуникационни технологии. Обхват на регулирането. Саморегулиране. 
2.      Електронни изявления и електронни документи
Правен режим на електронните изявления и електронните документи. Електронни документи в широк и в тесен смисъл. Същност и режим на изпращането, получаването и узнаването на електронните изявления, в зависимост от използваните технологии. 
3.      Електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги 
Електронни подписи. Електронни печати. Електронни удостоверения за време. Електронни удостоверения за автентичност на уебсайтове. Електронна препоръчана поща. Електронна валидация. Електронно съхранение. Особености и правен режим на квалифицираните удостоверителни услуги. Доставчици на удостоверителни услуги.
4.      Електронно управление
Правен режим на електронното управление. Принципи на електронното управление. Предоставяне на електронни административни услуги. Вътрешни електронни административни услуги. Оперативна съвместимост и информационна сигурност. Държавни органи и контрол. 
5.    Електронно правосъдие