Електронно управление

  • Преподаватели
  • проф. д-р Георги Димитров |
Целта е студентите да придобият знания относно принципите и правилата за използване на информационните технологии в областта на държавното управление и държавната администрация. Знания ще бъдат придобити и относно изискванията към информационни системи, които могат да бъдат внедрявани в администрацията, както и за правилата за информационна сигурност и оперативна съвместимост. Студентите ще познават и правилата за жизнения цикъл на електронните документи и правилата за едновременна работа с електронни и хартиени документи. Особено внимание е обърнато на различните инструменти, обезпечаващи осъществяването на електронните административни услуги, като управление на ИКТ проекти, сертификация на информационните системи, изисквания към информационните системи, обработващи лични данни и др.

Информация за курса

Конспект

Coaches

проф. д-р Георги Димитров

проф. д-р Георги Димитров