Е-правосъдие. Електронен обмен на документи

  • Преподаватели
  • проф. д-р Георги Димитров |
Целта на учебната програма е да предостави на студентите теоретични знания и умения относно концепцията за електрoнно правосъдиe и реформата на съдебната система при използване на информационни и комуникационни технологии.  Курсът ще даде на студентите познаване на общите принципи на електронното правосъдие, промяна на процесите в съдебната система при използване на технологии, техническите предпоставки и правните норми, необходими за гарантиране правата и задълженията на гражданите и организациите за упражняване на процесуални действия в електронна форма, отграничаване на различните аспекти при извършването на удостоверителни изявления от органите на съдебната власт, особености на обмена на информация между органите на съдебната власт и между тях и органите на администрацията, запознаване с основните правни институти при електронното правосъдие – електронни документи и елeктронни подписи, електронни доказателства, електронно призоваване и връчване на книжа, упражняване на права в по електронен път, електоронни дела, актове на съда в електронна форма и др. Студентите ще се запознаят и с нормативната уредба, съдържаща специфичните правила за поведение на страните в процесите – граждански, наказателен и административен, за упражняване на правата им в електронна форма.

Информация за курса

Конспект

Coaches

проф. д-р Георги Димитров

проф. д-р Георги Димитров